Drift & Vedligehold

Alle ejendomme har deres styrker og svagheder. En god drift og kontrolleret vedligeholdelse bidrager til at de gode værdier bevares og levetiden løbende forlænges.

Vi udarbejder drifts- og vedligeholdelsesplaner til dine bygninger, så du til enhver tid har overblik over økonomien og kommende arbejder. Det betyder at investeringerne i vedligeholdelsen kan optimeres og udnyttes til fremskudt vedligehold.

For nogle ejendomme er det med den nye lejelov blevet lovpligt til enhver tid at have en drifts- og vedligeholdelsesplan, der rækker 10 år ud i fremtiden. Det gælder for storhus udlejningsejendomme – dvs. med 7 lejemål eller flere; også hvis der er tale om flere småhusejendomme med samdrift.

En udlejer af lejemål i storhuse skal efter den nye lejelov, der trådte i kraft den 1. juli 2015, udarbejde en drifts- og vedligeholdelsesplan, der gælder i minimum 10 år. Planen skal løbende være opdateret og hvert år inden den 1. juli være gældende for den kommende 10-årsperiode. Planen skal omfatte alle større vedligeholdelsesarbejder på ejendommen. I ejendomme med beboerrepræsentation skal udlejeren indkalde beboerrepræsentationen til et orienterende møde med henblik på udarbejdelse og revision af vedligeholdelsesplanen. Planen skal ikke godkendes af lejerne.

I planen skal der være redegjort for alle de planlagte større vedligeholdelsesarbejder, herunder vedligeholdelsesarbejder indvendigt i ejendommen og udvendigt. Man skal være opmærksom på, at i lejelovgivningen hører vedligeholdelse af køkkener og badeværelser også til udlejers udvendige vedligeholdelsespligt.

Som udlejer kan man miste retten til at opkræve beløb efter § 18 og § 18 b, hvis han ikke har udarbejdet en vedligeholdelsesplan for ejendommen.

I lejemål i storhuse kan udlejer – hvis det kan dokumenteres, at omkostningerne ved at drive ejendommen overstiger lejeindtægterne – varsle en lejeforhøjelse ved at fremsende et budget over omkostningerne til lejerne og beboerrepræsentationen.

Udgiften til at udarbejde 10-års drifts- og vedligeholdelsesplanen kan medtages i den omkostningsbestemte leje.

Vi udarbejder drifts- og vedligeholdelsesplanerne, så de overholder krav og ønsker iht. til lovgivningen, ejer og lejere. Det betyder, at ansvaret for at have det rette tekniske grundlag påhviler os. Vi kan også tage os af varslingen og formidle kontakt til de mange administrationskontorer, vi leverer ydelser til.